Borduren op Bestelling

Leverings voorwaarden


Een opdracht, die door de consument gedaan is via e-mail, brief of telefoon, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Om van een logo een stekenkaart te kunnen maken moet het logo digitaal aangeleverd worden in jpg. of bmp. formaat.

Uw ingevoerde klantgegevens worden bewaard bij Borduren op Bestelling. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor uw bestellingen, wij zullen uw gegevens nooit misbruiken door deze aan derden te verstrekken. Door u ontvangen materiaal wordt volgens gemaakte afspraken of retour gegeven aan het einde van de opdracht dan wel bewaard of vernietigd door Borduren op Bestelling.

Wij streven ernaar om kleine bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling gereed te maken en te verzenden. Levertijd van grotere bestellingen zullen altijd in overleg bepaald worden.

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.).

De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van TNT post.  Wij zullen altijd de voordeligste manier van verzenden kiezen of in het geval van meerdere opties de keuze aan de klant laten. Een orderbevestiging met het bedrag van de bestelling inclusief verzendkosten wordt zo spoedig mogelijk verzonden aan de klant

De kleuren van de borduringen wijken soms iets af vergeleken met de originele foto afdruk, afbeelding of logo. Dit komt door het materiaal verschil. Wij maken bij grotere afname dan ook altijd eerst een gratis proefexemplaar. Ook op de site kunnen afbeeldingen afwijken van het origineel.

Alle logo’s kunnen worden verwerkt op door u aangeleverde textielwaren (op eigen risico vanwege eventueel mindere kwaliteit), maar het is ook mogelijk om deze via Borduren op Bestelling aan te schaffen.

Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de prijs en de overige volgens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient echter contant bij aflevering plaats te vinden als de consument een persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de consument in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim, Borduren op Bestelling zal doormiddel van een herinnering de consument op de hoogte stellen van de betaling achterstand indien hier niet binnen door Borduren op Bestelling bepaalde redelijke tijd gehoor aan word gegeven is Borduren op Bestelling gerechtigd het incasso uit handen te geven.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Borduren op Bestelling het auteursrecht op de door Borduren op Bestelling vervaardigde, aangepaste of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte logo's of andere afbeeldingen.

Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na het maken definitief en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.  

De consument vrijwaart Borduren op Bestelling tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendom-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Borduren op Bestelling is niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens.

Indien Borduren op Bestelling aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Borduren op Bestelling nimmer aansprakelijk.

Alle rechten van deze site zijn voorbehouden aan Borduren op Bestelling. Niets uit deze website mag worden gekopieerd zonder toestemming van de eigenaar.